Scooterrijschoollook.nl

Rijschool Look - Haal je scooter rijbewijs & Scooter theorie

Algemene voorwaarden

Scooter rijschool Look

Algemene voorwaarden

Rijschool Look behoudt zich het recht voor om een of meer arbeidsvoorwaarden in de overeenkomsten van de leerlingen van Rijschool Look eenzijdig te wijzigen als Rijschool Look daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van Rijschool Look dat door deze wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de auto (B), motor (A) en bromfiets (AM).


ARTIKEL 1 Verplichtingen van de autorijschool
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurscertificaat’.
1.2
Het rijexamen wordt door rijschool Look pas gereserveerd nadat je de examen of rijles kosten voldaan zijn.
1.3
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4
De rijles wordt volledig benut door de leerling. 1.5
Rijschool Look heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft rijschool Look het recht om de les in rekening te brengen.
2.3
Is de leerling ziek of verhinderd, dan mag deze een rijles kosteloos afzeggen of verschuiven. Dit kan via e-mail, whatsapp of telefonisch (binnen kantooruren) en tot 48 uur voor de rijles. Indien de rijles niet tijdig wordt afgemeld heeft rijschool Look het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan rijschool Look.
2.5
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft rijschool Look het recht de lessen (factuur) per direct te doen beïnvloeden zonder enige restitutie van lesgelden.
2.6
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft rijschool Look het recht dit te verhalen op de leerling.
2.7Door het starten van de rijlessen, wordt de algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd en zal deze, ondanks geen handtekening geldig zijn.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betaling dient te geschieden zoals aangegeven op de factuur. 3.2
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert rijschool Look de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een schriftelijke herinnering. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je een tweede herinnering met een factuur van de achterstand.
b. Rijschool Look heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag rijschool Look rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
c. Als de leerling een betalingsachterstand heeft worden de rijlessen en theoriecursus stopgezet tot de betaling is voldaan. Bij een betalingsachterstand mag de leerling ook geen examen doen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de leerling.
3.3
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal rijschool Look een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.
3.4
Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.
3.5
Als je een pakket hebt aangeschaft en je besluit te stoppen met lessen terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

ARTIKEL 4 Rijexamens auto, motor en bromfiets
4.1
Het examen wordt aangevraagd nadat de leerling Rijschool Look heeft gemachtigd middels zijn DigID en het volledige rijlespakket is betaald.
4.2
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Voor het praktijkexamen auto worden er examenkosten en één rijles in rekening gebracht.
4.4 Voor alle praktijkexamens en tussentijdse toetsen voor de motor, worden examenkosten en één rijles in rekening gebracht.
4.5 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft
de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen
4.6 Heeft de leerling het advies van de rijinstructeur betreft het uiteindelijke aantal lessen opgevolgd en
is deze onverhoopt gezakt? En heb je een examen garantie in je pakket? Dan betaalt Rijschool Look het herexamen. Mits dit in het eerste afgenomen lespakket zit.
a. Het gratis herexamen wordt aangevraagd indien de leerling minimaal 5 rijlessen van 100 minuten heeft betaald.
b. de leerling heeft recht op een gratis herexamen als dit wordt afgenomen binnen 14 maanden na de proefles/eerste rijles.


ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1

Rijschool Look heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. rijschool Look sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan rijschool Look (zie artikel 2.5).
b. rijschool Look sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
Rijschool Look kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een factuur worden vastgelegd.
6.2
Echter zullen deze algemene voorwaarden van kracht van zijn op alle facturen.

ARTIKEL 7 Lespakketten
7.1 De rijinstructeur adviseert de leerling wanneer deze klaar is voor het examen. Het is mogelijk dat het advies gedurende de opleiding wordt bijgesteld. Heeft de leerling een pakket afgenomen met een gratis herexamen dan geldt het volgende: als het uiteindelijke advies betreft het
aantal lessen niet wordt opgevolgd, vervalt hiermee het recht op het gratis herexamen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring
8.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. Rijschool Look kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Look draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met rijschool Look op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 Rijschool Look zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Scooter rijbewijs Breda

Zomeraanbieding

Geldig tot 31 augustus 2024

Wil jij genieten van je scooter (bromfiets) rijbewijs in de lente? Maak dan nu gebruik van een speciale lenteaanbieding bij Scooter Rijschool Look!

Bromfiets compleet:

Nu voor maar: €399,-

WhatsApp whatsapp